Бранд одит

Бранд одитът показва къде се намира брандът в момента. Съставен е от две части – вътрешен и външен: Вътрешен: • Моментно позициониране; • Принципи, които отстоява бранда; • Уникално предложение за продажба (USP), обещанието на бранда; • Характерът, ценности, тон на...

Бранд позициониране

Бранд позиционирането е трайното впечатление, което потребителят има за един бранд и го отличава от другите конкурентни. Основава се на действителни или/и мними черти и е придобито спонтанно по пътя на собствения опит или/и ,чрез целенасочено внушение отвън. То е...

Бранд идентичност

Корпоративната бранд идентичност има три компонента: дизайн, поведение и комуникация: Дизайн: • лого и бранд бук; • слоган (девиз); • цветове; • комплект от шрифтове; Поведение: • характер и ценности; • тон на говорене; • ангажименти на бранда; • норми на поведение;...

Ребрандинг

Ребрандингът е процес на изменение образа на бранда, който има за цел да му даде нов имидж, за да го направи по-привлекателен за потребителите. Помага за създаване на ново усещане за установения продукт, за да се диференцира той от неговите конкуренти. Усилията по...

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност (КСО) се отнася до компаниите, които поемат отговорност за тяхното въздействие върху обществото. Същевременно, КСО е все по-важна за конкурентоспособността на брандовете, подобряване на връзките с клиентите, управление на човешките...

Маркетинг одит

Маркетинг одитът е систематичен, изчерпателен и периодичен преглед на цялата търговска дейност на компанията. Целта е, чрез него да се определи какво се прави в момента и да се препоръча какво да се направи в бъдеще. Някои от ползите на маркетинговия одит са:...

Маркетингови проучвания

Маркетинговите проучвания включват процесът на събиране, анализиране и интерпретиране на информация за пазара на даден продукт. Те дават точна и изчерпателна информация, която е в основата на всички успешни бизнес начинания. Проучванията имат разнообразен характер,...

Маркетинг планиране

В маркетинговия план се планира как и посредством какви механизми, компанията да привлече и задържи клиенти. Той е от съществено значение за успеха на всеки бизнес. Този план представлява базата, от която се получават всички други оперативни и управленски планове. В...

Маркетинг стратегия

Разработването на маркетингова стратегия е от жизненоважно значение за успеха на всеки бизнес. Основните елементи на маркетинговата стратегия са: определяне на силните и слаби страни, възможностите и заплахите на фирмата (SWOT анализ), както и търсене на отговори на...

Продуктов мениджмънт

Продуктовият мениджмънт включва развиване на продуктите, така че да отговарят по-добре на нуждите на клиентите, в това число и работа по продуктови иновации. Управлението на продукти е от решаващо значение за увеличаване и поддържане растежа на приходите. Заявете...