“Връзките с обществеността”/ “Pubic relations” представляват управление на комуникацията между една организация и нейните публики (Груниг и Хънт). Те включват разнообразие от програми с комуникация и достъп до медиите, с цел представяне и поддържане имиджа на бранда. Предимствата на този инструмент от ИМК са висока надеждност и ниски разходи. Теорията на PR представлява съвкупност от знания, заимствани от различни науки – философия, социология, психология, политическа икономия, публицистика, обща семантика и някои аспекти на икономическите науки. PR не доразвива тези науки, а обединява техните постижения и методи, с оглед на използването им за практически цели.

EXPERTS Ltd. организира ПР събития!

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) тук.