Разработването на маркетингова стратегия е от жизненоважно значение за успеха на всеки бизнес. Основните елементи на маркетинговата стратегия са: определяне на силните и слаби страни, възможностите и заплахите на фирмата (SWOT анализ), както и търсене на отговори на някои от следните въпроси:

• Какви промени се случват в бизнес средата;
• Какво компанията иска да постигне;
• Какви са целите? Задаване на ясни и реалистични цели;
• Какви са клиентите, които търсят? Какви са техните нужди? Кои клиенти са най-печеливши;
• Какво ще е насочването към правилните потенциални клиенти? Има ли таргет групи (целеви), които да се пренасочат ефективно;
• Какъв е най–добрият начин за комуникация с тях;
• Може ли да се подобри обслужването на клиентите;
• и др.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ тук.