Корпоративната социална отговорност (КСО) се отнася до компаниите, които поемат отговорност за тяхното въздействие върху обществото. Същевременно, КСО е все по-важна за конкурентоспособността на брандовете, подобряване на връзките с клиентите, управление на човешките ресурси и др. Необходимо е КСО да е подчинена на цялостната бранд концепция.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с КСО тук.