Ценообразуване

Определянето на цените на продуктите е ключов елемент при определянето на рентабилността на компанията. Въпреки това, не винаги е лесно да се направи. Ако цената е твърде висока, продажбите ще намалеят. Ако цената е твърде ниска, не могат да се генерират достатъчно...

Продуктов мениджмънт

Продуктовият мениджмънт включва развиване на продуктите, така че да отговарят по-добре на нуждите на клиентите, в това число и работа по продуктови иновации. Управлението на продукти е от решаващо значение за увеличаване и поддържане растежа на приходите. Заявете...

Маркетинг стратегия

Разработването на маркетингова стратегия е от жизненоважно значение за успеха на всеки бизнес. Основните елементи на маркетинговата стратегия са: определяне на силните и слаби страни, възможностите и заплахите на фирмата (SWOT анализ), както и търсене на отговори на...

Маркетинг планиране

В маркетинговия план се планира как и посредством какви механизми, компанията да привлече и задържи клиенти. Той е от съществено значение за успеха на всеки бизнес. Този план представлява базата, от която се получават всички други оперативни и управленски планове. В...

Маркетингови проучвания

Маркетинговите проучвания включват процесът на събиране, анализиране и интерпретиране на информация за пазара на даден продукт. Те дават точна и изчерпателна информация, която е в основата на всички успешни бизнес начинания. Проучванията имат разнообразен характер,...